زریسه
شــرکت زر ریســه ملــل بــا تولیــد مــواد اولیــه مرغــوب ایرانــی ، نســبت بــه تولیــد انــواع کــف پــوش و بافتــه ای خانگــی از جملــه فــرش ، گلیــم ، گبــه ، کــف پــوش هــای تکــه دوزی مــدرن و بافتــه هــای پنبــه ای ســنتی بــا اســتفاده از تکنولــوژی روز دنیــا و منطبــق بــا هنــر و فرهنــگ اقــوام ایرانــی اقــدام نمــوده است.
اینجا کلیک کنید
زریسه
شــرکت زر ریســه ملــل بــا تولیــد مــواد اولیــه مرغــوب ایرانــی ، نســبت بــه تولیــد انــواع کــف پــوش و بافتــه ای خانگــی از جملــه فــرش ، گلیــم ، گبــه ، کــف پــوش هــای تکــه دوزی مــدرن و بافتــه هــای پنبــه ای ســنتی بــا اســتفاده از تکنولــوژی روز دنیــا و منطبــق بــا هنــر و فرهنــگ اقــوام ایرانــی اقــدام نمــوده است.
اینجا کلیک کنید
Previous
Next

زر ریسه

جلوه اطمینان در صنعت نساجی ایران​

شــرکت زر ریســه ملــل بــا تولیــد مــواد اولیــه مرغــوب ایرانــی ، نســبت بــه تولیــد انــواع کــف پــوش و بافتــه ای خانگــی از جملــه فــرش ، گلیــم ، گبــه ، کــف پــوش هــای تکــه دوزی مــدرن و بافتــه هــای پنبــه ای ســنتی بــا اســتفاده از تکنولــوژی روز دنیــا و منطبــق بــا هنــر و فرهنــگ اقــوام ایرانــی اقــدام نمــوده است.

توجــه بــه نیازهــا و ســلیقه مصــرف کننــدگان ســنتی و مــدرن ، کیفیــت کــم نظیــر در محصــولات، تنــوع بــالا در طــرح و رنــگ محصــولات، تشــکیل دهنــده اصــول زر ریســه در راســتای دســتیابی بــه رضایــت مصــرف کننــدگان اســت.

تنوع در طرح های اصیل و مدرن

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است

فرش های ده رنگ واقعی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است

استفاده از مواد اولیه مرغوب و سلامت محور

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است

تولید با تکنولوژی روز جهانی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است

کیفیت بی رقیب محصولات

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است

تامین سلیقه به گستردگی اقوام

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است

التزام به مسئولیت های مدنی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است

برگزیده شرکت برتر در مسئولیت های مدنی و کسب و کار حلال از MHCT/IHIA مالزی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است

آخرین اخبار

نشانی نمایشگاه

💎 فرش زر ریسه 💎 نشانی نمایشگاه: خیابان ۱۵خرداد، روبروی میدان ارگ، بازار بزرگ دلگشا، طبقه۲- ، پلاک ۲۱   Zarrise_Carpet بازار بزرگ تهران

ادامه مطلب »
preloader